Mijn Autokopen.nl

Algemene voorwaarden voor Gebruikers | Kopers


Algemeen

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de Autokopen.nl website. Door de Autokopen.nl website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Autokopen.nl website.

Klik hier om deze voorwaarden op te slaan. De Voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van Autokopen.nl aan de Josink Maatweg 43, 7545 PS te Enschede en zullen op verzoek hier worden toegezonden.

Ondanks de zorg die door Autokopen.nl aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden voertuigen en de gegevens van merken, types, nieuws etc. besteed wordt, kan Autokopen.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden ingevoerd en Autokopen.nl is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van Autokopen.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Autokopen.nl aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de occasion aanbiedt. Autokopen.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Autokopen.nl.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Advertentie: een op de Website geplaatste advertentie, waarin voertuigen worden aangeboden;

Autokopen.nl: de besloten vennootschap Dealerdirect Media B.V., gevestigd aan de Josink Maatweg 43, 7545 PS te Enschede, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86971239;

Database: de database van Autokopen.nl waarin onder andere zijn opgeslagen alle op de Website weergegeven en alle niet weergegeven Advertenties;

Diensten: de door Autokopen.nl aan Gebruikers aangeboden diensten waaronder, maar niet beperkt tot, de in artikel 3 van de Voorwaarden beschreven diensten;

Gebruiker: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die gebruik maakt van de Diensten van Autokopen.nl;

Geregistreerde Gebruiker: een Gebruiker die is geregistreerd op de Website zoals omschreven in artikel 3 van de Voorwaarden;

Koper: een Gebruiker en/of een andere (rechts)persoon die een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met een Verkoper met betrekking tot een door Verkoper in een Advertentie te koop aangeboden voertuig;

Privacy Statement: de verklaring van Autokopen.nl aan de Gebruiker waarin wordt weergegeven op welke wijze de gegevens van de Gebruiker zijn opgeslagen en worden verwerkt door of in opdracht van Autokopen.nl. Deze verklaring is hier te vinden https://www.autokopen.nl/privacy;

Verkoper: een Gebruiker en/of een andere entiteit die in een Advertentie een voertuig te koop aanbiedt en/of een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met een Koper;

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden voor Gebruikers;

Website: de website www.autokopen.nl, die in stand wordt gehouden door Autokopen.nl;

Zakelijke wederpartij: een rechtspersoon en/of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die een wederpartij is van Autokopen.nl, zowel contractueel als anderszins.

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor de juridische relatie tussen Autokopen.nl en de Gebruiker met betrekking tot de Diensten van Autokopen.nl die via de Website worden aangeboden.

1.2 Door de Website te bezoeken en/of de op de Website aangeboden informatie te gebruiken en/of informatie aan te leveren ten behoeve van het plaatsen van een Advertentie, verklaart de Gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

1.3 Autokopen.nl behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om dan per direct de Diensten van Autokopen.nl te beëindigen. Indien de Gebruiker na het wijzigen en/of vervangen van de Voorwaarden ervoor kiest om van de Diensten van Autokopen.nl gebruik te (blijven) maken, dan worden daardoor de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment van toepassing op de rechtsverhouding tussen Autokopen.nl en de Gebruiker.

1.4 Op de rechtsverhouding tussen Autokopen.nl en Zakelijke wederpartijen zijn de Voorwaarden niet van toepassing. Op de rechtsverhouding tussen Autokopen.nl en Zakelijke wederpartijen zijn de algemene voorwaarden voor zakelijke adverteerders van toepassing.

2. Diensten van Autokopen.nl

2.1 Autokopen.nl biedt op de Website een platform aan waarop Verkopers en Kopers direct of indirect in contact met elkaar worden gebracht. Gebruikers en andere Kopers kunnen op de Website kennis nemen van een Advertentie en naar aanleiding van die Advertentie een overeenkomst aangaan met de Verkoper. Autokopen.nl heeft bij het voorgaande slechts een faciliterende rol.

2.2 Autokopen.nl kan Geregistreerde Gebruikers op het door hen verstrekte e-mailadres benaderen over de Diensten dan wel diensten van derden.

2.3 Gebruikers kunnen de informatie die is opgenomen op de Website voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

2.4 Autokopen.nl wordt nimmer partij bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een Verkoper en een Koper, door gebruikmaking van de Website en/of de daarop opgenomen informatie. Autokopen.nl verwijst uitdrukkelijk naar de inhoud van artikel 7 van de Voorwaarden.

2.5 De Gebruiker kan geen aanspraak maken op het behoud van bepaalde Diensten of delen daarvan. Autokopen.nl is te allen tijde gerechtigd haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

3. Registratie door de gebruiker

3.1 Het gebruik van bepaalde Diensten van Autokopen.nl vereist de registratie van de Gebruiker op de Website. Registratie is alleen toegestaan voor meerderjarige en volledig handelingsbekwame Gebruikers. Met een registratie (account) bewaar je onder andere makkelijker advertenties en zoekopdrachten.

3.2 Bij de registratie dient de Gebruiker zijn naam, e-mailadres en een wachtwoord op te geven. De gebruiker dient de gegevens op het registratieformulier naar waarheid in te vullen en bij (latere) wijzigingen de geregistreerde gegevens onmiddellijk te actualiseren. Elke Gebruiker mag zich slechts één keer bij Autokopen.nl registreren. Registraties zijn niet overdraagbaar en mogen alleen door de Geregistreerde Gebruiker gebruikt worden.

3.3 Het e-mailadres en het wachtwoord vormen de toegangsgegevens voor het gebruik van de registratieplichtige Diensten van Autokopen.nl. De Gebruiker dient zijn wachtwoord geheim te houden en mag deze niet aan derden doorgeven. Indien derden toch kennis nemen van het wachtwoord van de Gebruiker, dient de Gebruiker dit onmiddellijk aan Autokopen.nl te melden en het wachtwoord te wijzigen.

3.4 De ingevoerde persoonsgegevens zullen door Autokopen.nl worden verwerkt en bewaard zodat de Gebruiker gebruik kan maken van de Diensten van Autokopen.nl en om Autokopen.nl in staat te stellen haar Diensten zomede die van derden onder de aandacht van de Gebruiker te brengen. Voor de verzamelde persoonsgegevens en de verwerking daarvan geldt tevens het Privacy Statement.

3.5 Autokopen.nl behoudt zich het recht voor om registraties waarbij de Gebruiker zich langer dan 12 maanden niet aangemeld heeft, te verwijderen.

3.6 Autokopen.nl behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van (verder) gebruik van de Website, onder meer door zijn registratie te blokkeren, indien de Gebruiker in strijd handelt met de Voorwaarden en/of indien een Gebruiker de belangen en/of de goede naam Autokopen.nl schaadt.

4. Verantwoordelijkheid voor inhoud</p>

4.1 De Verkoper is zelf verantwoordelijk voor en staat jegens Autokopen.nl, de Gebruiker en/of de Koper in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens ten behoeve van zijn registratie en de Advertentie. Autokopen.nl is niet verplicht om de juistheid en volledigheid van deze gegevens te controleren. De Verkoper staat er met name voor in dat de aangeleverde gegevens niet in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en geen (intellectuele eigendoms)rechten van derden schenden. Autokopen.nl is niet verplicht om te controleren of de aangeleverde gegevens in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en/of rechten van derden. De Verkoper is verplicht om direct correcties aan Autokopen.nl en de Gebruiker en/of Koper door te geven. In ieder geval wanneer de door de Verkoper aangeleverde gegevens niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen, en/of wanneer de door de Verkoper aangeleverde gegevens in strijd zijn met toepasselijke wet- en/of regelgeving, en/of indien de door de Verkoper aangeleverde gegevens in strijd zijn met (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Verkoper kan correcties en/of verwijderingen doorgeven aan Autokopen.nl via een eigen inlog http://newatk.auto-interactive.nl/wsb/login. Doorgegeven correcties en/of verwijderingen worden direct en geautomatiseerd door Autokopen.nl doorgevoerd.

4.2 De Verkoper draagt er zorg voor en staat er jegens Autokopen.nl en de Gebruiker voor in, dat de door de Verkoper aan Autokopen.nl aangeleverde gegevens geen virussen/malware bevatten en/of op andere wijze schade aan Autokopen.nl en/of de Website en/of derden (waaronder de Gebruiker) kan toebrengen. Dergelijke gegevens zal Autokopen.nl bij ontdekking direct verwijderen. Indien door de Verkoper aangeleverde gegevens schade aan Autokopen.nl en/of de Website en/of derden (waaronder de Gebruiker) hebben toegebracht dan behoudt Autokopen.nl zich het recht voor om deze schade te verhalen op de Verkoper.

5. Gebruiksrechten

5.1 Door het aanleveren van gegevens ten behoeve van een Advertentie verleent de Verkoper aan Autokopen.nl, de aan haar verbonden bedrijven, Gebruiker en/of Koper:

  • een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de Advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan, door Autokopen.nl en door de aan haar verbonden bedrijven, via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van de aan Autokopen.nl verbonden bedrijven, websites van derden, in gedrukte media, internet of op televisie. De Verkoper garandeert bevoegd te zijn om deze licentie te verstrekken;
  • het archiverings- en databankenrecht, dat wil zeggen het recht om de gegevens in elke vorm te archiveren en in het bijzonder ook gedigitaliseerd vast te leggen, in databases op te nemen en op alle bekende opslagmedia en willekeurige informatiedragers op te slaan en met andere werken of delen van werken te verbinden;
  • het bewerkingsrecht, dat wil zeggen het recht om de gegevens vrij te bewerken, in het bijzonder te wijzigen, in te korten, aan te vullen en met andere inhoud te verbinden;
  • het recht om de databank, gevormd door de Advertenties, te doorzoeken.

Autokopen.nl heeft eveneens het recht om de bovengenoemde handelingen door derden uit te laten voeren.

6. Rechten aan de databas

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Database behoren bij uitsluiting toe aan Autokopen.nl en/of haar licentiegevers. Eventuele rechten van de Verkoper en/of Gebruiker met betrekking tot de door hem aangeleverde gegevens blijven hierdoor onaangeroerd.

6.2 Het is de Gebruiker, Koper en de Verkoper niet toegestaan de Website of de Database of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Autokopen.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het hen niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autokopen.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Website of de Database op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van de Database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Een geautomatiseerde gegevensopvraag via scripts, door vermijding van de zoekfilters door middel van zoeksoftware of vergelijkbare maatregelen is niet toegestaan.

7. Vrijwaring en Aansprakelijkheid

7.1 Autokopen.nl wordt nimmer partij bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een Verkoper en een Koper, door gebruikmaking van de Website en/of de daarop opgenomen informatie.

7.2 Autokopen.nl is daarom ook op geen enkele wijze (mede) aansprakelijk voor eventuele vorderingen die hun oorsprong vinden in de rechtsverhouding of een overeenkomst die tussen Koper en Verkoper tot stand is gekomen of ontstaan (mede) naar aanleiding van de (informatie op de) Website. Voor zover nodig vrijwaart Koper en/of Verkoper Autokopen.nl voor de in dit lid genoemde vorderingen en voor eventuele buitengerechtelijke en juridische kosten van Autokopen.nl.

7.3 Autokopen.nl is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Gebruiker en/of Koper die verband houdt met de Diensten van Autokopen.nl of van de door haar ingeschakelde (onder)opdrachtnemers of hun plaatsvervangers: (i) de onjuistheid en/of onvolledigheid van gegevens op de Website, de strijdigheid met de wet of met rechten van derden van de inhoud van de Website en/of de inhoud van een Advertentie op de Website (althans de inhoud van de Database), (ii) eventuele gebrekkige kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de geadverteerde voertuigen, (iii) de beschikkingsonbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid en valse identiteit van een Koper of Verkoper, (iv) de gevolgen van technische gebreken aan de (beveiliging van de) Website, (v) het weigeren van het plaatsen van een Advertentie of het registeren van een Gebruiker, (vi) het verwijderen van een Advertentie of registratie van een Gebruiker, (vii) het weigeren van het verschaffen van toegang tot de Database c.q. het plaatsen van inhoud in de Database, (viii) het wissen van bestanden van een Gebruiker die virussen of vergelijkbare schadelijke programma’s bevatten, (ix) de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door Autokopen.nl op de Website gegeven adviezen, tips en/of andere informatie, (x) de doorverwijzing op de Website naar een website van een derde en/of de inhoud daarvan.

7.4 Voor zover toegestaan door dwingend recht, aanvaardt Autokopen.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het leveren van haar Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de databank door Gebruiker, Koper en/of Verkoper of de beëindiging van de Dienst. Autokopen.nl is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

7.5 Indien de aansprakelijkheid van Autokopen.nl uitgesloten is, geldt dit tevens voor de (persoonlijke) aansprakelijkheid van haar (middellijk) bestuurders en aandeelhouders, personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en ondergeschikten, die op deze Voorwaarden een beroep kunnen doen als ware zij Autokopen.nl.

7.6 Als de volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in rechte geen standhoudt, dan is Autokopen.nl slechts aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Autokopen.nl. In dat geval is Autokopen.nl alleen aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die de Gebruiker van de dienst lijdt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen of onrechtmatige handelingen door Autokopen.nl die aan haar kunnen worden toegerekend. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Autokopen.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Autokopen.nl toegerekend kan worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Gebruiker, Koper en/of Verkoper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

7.7 Autokopen.nl is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gemiste inkomsten, gemiste winst, verliezen, gemiste besparingen, verminderde omzet en stilstandschade.

7.8 Als Autokopen.nl om welke reden dan ook aansprakelijk is voor schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor haar (middellijk) bestuurders en aandeelhouders, personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en ondergeschikten, die op deze Voorwaarden een beroep kunnen doen als ware zij Autokopen.nl.

8. Verwijzingen naar websites of diensten van derden

8.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites of diensten van derden. Autokopen.nl heeft geen enkele zeggenschap over deze websites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites. Op die websites valt de Gebruiker onder de (privacy-)regels van de desbetreffende website.

9. Slotbepalingen

9.1 De plaats waar de overeenkomst wordt nagekomen, is het kantooradres van Autokopen.nl. In geval van een geschil is de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, locatie Almelo exclusief bevoegd om het geschil te behandelen. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen. Elektronische communicatie wordt niet beschouwd als geldig voor wijzigingen of aanvullingen, tenzij deze in de vorm van een PDF-bestand per fax of e-mail worden verstuurd. Autokopen.nl heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, mits zij de Gebruiker en de Verkoper daarvan vier weken van tevoren op de hoogte stelt.

9.3 Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt, voor zover mogelijk en redelijk, uitgelegd in overeenstemming met de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Autokopen.nl en de Gebruiker zullen indien nodig overleg plegen om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling.