Mijn Autokopen.nl

Algemene voorwaarden voor Dealers


1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor de juridische relatie tussen Dealerdirect Media B.V., gevestigd aan de Josink Maatweg 43, 7545 PS te Enschede, en haar dochterondernemingen/merken (verder genoemd als: "Autokopen.nl"), en u als zakelijke adverteerder (verder genoemd als: "Gebruiker"), met betrekking tot de dienstverlening van Autokopen.nl op haar gelijknamige website.

2. Inhoud van de diensten

2.1 Autokopen.nl stelt de Gebruiker in staat om voertuigen aan te bieden en daarmee te adverteren. De omvang van de met de Gebruiker overeengekomen diensten en de desbetreffende vergoedingen zijn afhankelijk van het door de Gebruiker gekozen dienstenpakket en de desbetreffende servicebeschrijving.

2.2 Het gebruik van de diensten en van de databank door de Gebruiker is slechts toegestaan voor zover deze algemene voorwaarden (in het bijzonder artikel 3) en, indien van toepassing, onder de voorwaarden zoals deze volgen uit het door de Gebruiker gekozen dienstenpakket hierin voorzien.

2.3 Autokopen.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de betaalde diensten of onderdelen daarvan te wijzigen, te staken of door andere diensten te vervangen, voor zover dit redelijkerwijs van de Gebruiker kan worden gevergd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op handhaving van bepaalde diensten of onderdelen daarvan (in het bijzonder afzonderlijke functies). Dit geldt in het bijzonder voor diensten die niet uitdrukkelijk in de omschrijving van het door de Gebruiker gekozen dienstenpakket zijn genoemd of voor diensten die na sluiting van de overeenkomst door Autokopen.nl zonder aanvullende vergoeding zijn aangeboden.

2.4 Voor zover de Gebruiker haar klanten in staat stelt de geleverde diensten binnen of buiten het kader van de door Autokopen.nl geboden evaluatiemogelijkheid te evalueren, wordt het contact met de klant geacht te zijn gelegd reeds ten tijde van het eerste contact met deze klant. Het is aan de Gebruiker te bewijzen dat een dergelijk contact niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Autokopen.nl zal beoordelingen die duidelijk onrechtmatig zijn (zoals beledigende kritiek en beledigende inhoud) verwijderen nadat zij hiervan op de hoogte is gebracht. Daarnaast verwijdert Autokopen.nl, op basis van bewijs en met inachtneming van de overige rechten - waaronder de rechten van de klant -, ook feitelijk onjuiste beoordelingen. Autokopen.nl is niet verplicht de feiten van de zaak zelf te onderzoeken.

2.5 De gebruiker heeft gedurende zijn rechtsbetrekking met Autokopen.nl onbeperkt toegang tot de door hem verstrekte data en gegevens, alsmede tot de gegevens die worden gegenereerd door de geplaatste advertenties. Verdere informatie over gegevensverwerking volgt uit de “privacyverklaring”.

3. Gebruiksrechten

3.1 Door het overdragen van advertentiegegevens verleent de Gebruiker aan Autokopen.nl en haar dochterondernemingen/merken de volgende niet-exclusieve, overdraagbare en onbeperkte rechten op de verzonden gegevens (inclusief het recht om sublicenties te verlenen), tenzij anders uitdrukkelijk bepaald in het gekozen dienstenpakket van de Gebruiker:

 • Het recht van archivering en opslag, waaronder het recht om de gegevens in welke vorm dan ook te archiveren, elektronisch vast te leggen, op te slaan in databases, op te slaan op verschillende opslagmedia en te koppelen aan andere gegevensbestanden.
 • Het recht van verveelvoudiging en verspreiding, waaronder het recht om de gegevens naar eigen inzicht op te slaan, te kopiëren en beschikbaar te stellen of te verspreiden via elektronische of andere media (zoals internet, kranten en tijdschriften).
 • Het recht van verwerking, waaronder het recht om de gegevens naar eigen inzicht te bewerken, aan te passen, in te korten, aan te vullen en te koppelen aan andere gegevens (bijvoorbeeld het wijzigen van formaten en resoluties, het toevoegen van afbeeldingen en andere representaties).
 • Het recht van openbare reproductie, waaronder het recht om de gegevens, ongeacht de gebruikte technologie, openbaar toegankelijk te maken in alle media (met name websites en apps).

3.2 Alle gegevens (zoals teksten en advertenties) of symbolen (zoals merken, handelsnamen en logo's) die beschikbaar worden gesteld op de webpagina's van Autokopen.nl, door Autokopen.nl zelf of door derden met licenties, kunnen worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en mogelijk mededingingsrecht. Overeenkomstig de overeenkomst en het gekozen dienstenpakket heeft de Gebruiker gedurende de looptijd van de overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de beschikbaar gestelde gegevens te gebruiken, met uitzondering van het recht om sublicenties te verlenen. Elk ander gebruik wordt beschouwd als misbruik waar Autokopen.nl civielrechtelijk tegen zal optreden. Dergelijk misbruik kan ook strafrechtelijke gevolgen hebben. Misbruik omvat met name:

 • Het geautomatiseerd raadplegen van de database met behulp van software, of
 • Het kopiëren van de gegevens uit de database (geheel of gedeeltelijk) en deze beschikbaar stellen op andere webpagina's of via andere media, tenzij het gegevens van de Gebruiker zelf betreft. De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om elke vorm van misbruik te vermijden. De Gebruiker erkent dat deze verplichting ook van toepassing is op gegevens en symbolen die door andere gebruikers of derden beschikbaar worden gesteld.

3.3 De Gebruiker is verplicht, zonder ingebrekestelling of waarschuwing, een direct opeisbare boete van € 5.000,- aan Autokopen.nl te betalen voor elke toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 3.2, onverminderd het recht van Autokopen.nl om schadevergoeding te vorderen indien de schade de boete overstijgt, evenals het recht om nakoming te eisen.

4. Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Autokopen.nl, moet de Gebruiker zich registreren. Alleen bedrijven en personen die een beroep uitoefenen, komen in aanmerking voor registratie.

4.2 De Gebruiker moet alle gevraagde registratiegegevens volledig en naar waarheid verstrekken. Als er wijzigingen zijn in de gegevens, moet de Gebruiker deze onmiddellijk aan Autokopen.nl doorgeven. Autokopen.nl kan ook vragen om documenten, zoals een uittreksel uit het handelsregister, die nodig zijn voor de registratie.

4.3 Door de registratiegegevens naar Autokopen.nl te sturen, doet de Gebruiker een aanbod om een overeenkomst aan te gaan.

4.4 Autokopen.nl beslist naar eigen inzicht of zij het aanbod accepteert. Als Autokopen.nl de registratie niet binnen een redelijke termijn bevestigt via e-mail naar het opgegeven e-mailadres van de Gebruiker, is de Gebruiker niet meer gebonden aan zijn aanbod. Als Autokopen.nl het aanbod accepteert, komt er een overeenkomst tot stand tussen de Gebruiker en Autokopen.nl. Op deze overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

4.5 Elke Gebruiker mag maar één registratie hebben. Als de Gebruiker meerdere vestigingen heeft, moet elke vestiging zich afzonderlijk registreren. Registratie bij Autokopen.nl is niet overdraagbaar.

4.6 De Gebruiker mag het wachtwoord niet delen met anderen, zelfs niet als erom gevraagd wordt. Autokopen.nl waarschuwt dat medewerkers van Autokopen.nl nooit zullen vragen naar het wachtwoord van de Gebruiker. Als de Gebruiker het wachtwoord vergeet, kan hij via de "Wachtwoord vergeten" functie een nieuw wachtwoord aanvragen via het opgegeven e-mailadres.

4.7 De Gebruiker is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door derden die toegang hebben tot het wachtwoord van de Gebruiker, hetzij door handelen van de Gebruiker zelf, hetzij door nalatigheid van de Gebruiker. Als het wachtwoord gestolen is of als de Gebruiker vermoedt dat het wachtwoord onrechtmatig wordt gebruikt door anderen, moet de Gebruiker Autokopen.nl onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen.

5. Prijzen

5.1 De kosten voor de diensten van Autokopen.nl worden bepaald door het afgesproken dienstenpakket. Als de Gebruiker meer diensten gebruikt dan afgesproken, zal Autokopen.nl deze extra diensten achteraf tegen de geldende prijzen in rekening brengen, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

5.2 Autokopen.nl kan de prijzen van de diensten eenmaal per kalenderjaar met maximaal vijf procent (5%) verhogen, zonder voorafgaande aankondiging.

5.3 Als er andere prijswijzigingen worden doorgevoerd tijdens de looptijd van de overeenkomst, zal Autokopen.nl de Gebruiker hiervan vier weken van tevoren op de hoogte stellen. In dat geval heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de prijswijziging ingaat.

5.4 Als de Gebruiker de overeenkomst niet opzegt en blijft gebruikmaken van de diensten van Autokopen.nl na de ingangsdatum van de prijswijziging, wordt ervan uitgegaan dat hij akkoord gaat met de nieuwe prijzen. De gevolgen hiervan worden vermeld in de kennisgeving van de prijswijziging. Het ontbreken van een vermelding heeft geen invloed op de inwerkingtreding, tenzij dit volgens de P2B-verordening vereist is.

6. Betaling, looptijd, verzuim

6.1 Tenzij anders afgesproken, zal Autokopen.nl de kosten voor haar diensten per kwartaal in rekening brengen.

6.2 Alle bedragen moeten worden betaald zodra de factuur is ontvangen. Als de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, of als er geen specifieke termijn is vermeld, moet het bedrag binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur worden betaald. Als de Gebruiker niet op tijd betaalt, heeft Autokopen.nl het recht om vertragingsrente te eisen volgens de wettelijke handelsrente volgens artikel 6:119a BW.

6.3 Autokopen.nl heeft het recht om eventuele openstaande bedragen die zij van de Gebruiker tegoed heeft te verrekenen met eventuele bedragen die de Gebruiker nog van Autokopen.nl tegoed heeft. De Gebruiker mag zonder toestemming van Autokopen.nl geen eventuele bedragen die hij van Autokopen.nl tegoed heeft verrekenen. De Gebruiker mag zijn betalingsverplichting jegens Autokopen.nl niet opschorten. De Gebruiker heeft geen recht om zijn betalingen aan Autokopen.nl uit te stellen.

7. Duur van de overeenkomst, beëindiging

7.1 De duur van de overeenkomst en de opzegtermijnen zijn afhankelijk van de afgenomen diensten en de bepalingen die horen bij het gekozen dienstenpakket. Bij gebreke van dergelijke bepalingen wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan en geldt een wederzijds recht tot opzegging met een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.

7.2 Autokopen.nl is gerechtigd de overeenkomst op te schorten of zonder opzegtermijn op te zeggen wegens zwaarwegende omstandigheden, meer in het bijzonder indien:

 • a. de Gebruiker wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, waaronder eveneens moet worden begrepen bepalingen uit deze algemene voorwaarden, niet nakomt en dit gebrek ondanks een schriftelijke sommatie niet binnen een termijn van tien werkdagen herstelt. Tot de “wezenlijke verplichtingen” als hierboven bedoeld, behoren in het bijzonder:
  • - artikel 3 (d.w.z. de verplichting van de diensten van Autokopen.nl slechts gebruik te maken voor zover dit is toegestaan)
  • - artikel 4.2 (d.w.z. de verplichting naar waarheid informatie te verstrekken);
  • - artikel 4.6 (d.w.z. het verbod het toegewezen wachtwoord aan derden beschikbaar te stellen);
  • - artikel 12 (d.w.z. de verplichting de opmaakeisen voor advertenties in acht te nemen en geen gegevens te plaatsen die naar het oordeel van Autokopen.nl onrechtmatig zijn);
 • b. de Gebruiker langer dan dertig dagen in gebreke is met betalen;
 • c. de Gebruiker insolvent is of dreigt te worden;
 • d. de Gebruiker failliet wordt verklaard, surseance van betaling aan hem wordt verleend (dan wel een daarmee vergelijkbare maatregel) of indien een verzoek tot instelling van een dergelijke procedure wordt ingediend en niet binnen een termijn van vijf dagen wordt ingetrokken.

7.3 Indien Autokopen.nl haar algemene voorwaarden wijzigt heeft de Gebruiker het recht om, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de voorgestelde wijziging wordt aangekondigd, de overeenkomst gedurende de opzegtermijn op te zeggen. De Gebruiker kan op elk moment door middel van een schriftelijke verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling afstand doen van de hiervoor genoemde opzegtermijn. Autokopen.nl zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden per e-mail aan de Gebruiker mededelen.

7.4 De in artikel 7.3 genoemde opzegtermijn geldt niet indien:

 • a. Autokopen.nl is onderworpen aan een wettelijke of regelgevende verplichting om haar algemene voorwaarden te veranderen op een manier die haar niet toestaat de hiervoor genoemde opzegtermijn in acht te nemen;
 • b. Autokopen.nl bij wijze van uitzondering haar algemene voorwaarden moet veranderen om een onvoorzien en dreigend gevaar te ondervangen in verband met de bescherming van de onlinetussenhandelsdiensten, consumenten of zakelijke gebruikers tegen fraude, malware, spam, inbreuken in verband met de persoonsgegevens of andere risico’s op het gebied van cyberbeveiliging.
 • c. Autokopen.nl op grond van met Unierecht conforme nationale wetgevingsbepalingen een recht van beëindiging om een dwingende reden uitoefent.
 • d. Autokopen.nl kan aantonen dat de betrokken zakelijke gebruiker herhaaldelijk de toepasselijke algemene voorwaarden heeft geschonden, wat heeft geleid tot de beëindiging van de levering van het geheel van de betrokken onlinetussenhandelsdienst.

7.5 Indien Autokopen.nl besluit om haar dienstverlening aan de Gebruiker te beëindigen, verstrekt zij de gebruiker ten minste 30 dagen voordat de beëindiging ingaat een motivering van dat besluit op een duurzame gegevensdrager.

7.6 In het geval van een beperking, opschorting of beëindiging van de overeenkomst, als genoemd in artikel 7.2, 7.4, en 8.4, heeft de Gebruiker de gelegenheid om de feiten in het kader van het interne klachtenbeheersysteem van Autokopen.nl te verduidelijken. Wanneer de verduidelijking leidt tot intrekking van de beëindiging, opschorting of beperking van de dienst, wordt de Gebruiker weer de toegang gegeven tot de dienst, zoals de Gebruiker die had voordat de beëindiging, opschorting of beperking van kracht was geworden.

7.7 Alle opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden.

7.8 Na beëindiging van de overeenkomst behoudt Autokopen.nl toegang tot de door de Gebruiker verstrekte data en gegevens, alsmede tot de gegevens die worden gegenereerd door de geplaatste advertenties. Verdere informatie over gegevensverwerking volgt uit de “privacyverklaring”.

8. Blokkering van inhoud of toegang, andere sancties, klachtenbeheer en bemiddeling

8.1 Autokopen.nl behoudt zich het recht voor om de gegevens van de Gebruiker al dan niet op te nemen in haar databank. Autokopen.nl kan weigering of verwijdering van gegevens van de Gebruiker toepassen als deze niet voldoen aan de gedragscode voor voertuighandelaren op het internet, niet aan de advertentieopmaakeisen van Autokopen.nl voldoen, of naar het oordeel van Autokopen.nl onrechtmatig zijn.

8.2 Als derden bezwaar maken tegen gegevens die door de Gebruiker zijn geplaatst, heeft Autokopen.nl het recht om deze gegevens naar eigen goeddunken direct en zonder verdere beoordeling uit haar databank te verwijderen.

8.3 Autokopen.nl kan de Gebruiker de toegang tot de databank onmiddellijk ontzeggen in de volgende gevallen: herhaaldelijke schending van de advertentieopmaakeisen van Autokopen.nl of plaatsing van gegevens die naar het oordeel van Autokopen.nl onrechtmatig zijn; betalingsachterstand, intrekking van de incassomachtiging of ongegronde bezwaren tegen automatische incasso; gegrond vermoeden van misbruik van de gebruiksrechten door een derde; ander geval van misbruik van de databank of overschrijding van de gebruiksrechten.

8.4 In alle gevallen wordt de Gebruiker tijdig voorafgaand aan de blokkering gewaarschuwd. Een blokkering kan worden opgeheven zodra de omstandigheid die tot de blokkering heeft geleid, is opgelost.

8.5 Als de Gebruiker opnieuw de bepalingen van dit artikel overtreedt, zal Autokopen.nl maatregelen nemen om de Gebruiker permanent uit haar databank te verwijderen. Autokopen.nl is ook gerechtigd, zonder voorafgaande waarschuwing, een contractuele boete op te leggen van € 1.500 per week of een gedeelte daarvan voor elke week waarin de overtreding of het misbruik voortduurt. Als de Gebruiker zich ten onrechte voordoet als particulier bij het plaatsen van een advertentie, kan Autokopen.nl ook een contractuele boete opleggen van € 2.500 per aangeboden voertuig, zonder voorafgaande waarschuwing.

8.6 Autokopen.nl heeft een intern klachtenbeheersysteem dat voldoet aan Verordening (EU) nr. 2019/1150 (P2B-verordening). Het systeem is toegankelijk via het "Dealergebied: http://newatk.auto-interactive.nl/wsb/login". Autokopen.nl werkt samen met bemiddelaars, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de Dealer contact pagina.

9. Verantwoordelijkheid voor gegevens, vrijwaring

9.1 De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de wettigheid en nauwkeurigheid van de geplaatste gegevens. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke rechten en verplichtingen, evenals eventuele verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten die zij met derden aangaat. Dit omvat situaties waarin de Gebruiker in advertenties haar klanten wijst op de mogelijkheid om krediet te verkrijgen, voertuigen op afbetaling te kopen of op afstand overeenkomsten te sluiten. Autokopen.nl biedt alleen technische diensten aan en treedt niet op als vertegenwoordiger of op andere wijze namens adverteerders. Autokopen.nl is niet verplicht om de gegevens van de Gebruiker in de databank te controleren op onrechtmatige handelingen of om feiten op te sporen die mogelijk een onrechtmatig handelen doen vermoeden.

9.2 Bij het opstellen van de geplaatste gegevens moet de Gebruiker voldoen aan de advertentieopmaakvereisten en ervoor zorgen dat de gegevens niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften, waaronder auteursrechtelijke, merkenrechtelijke en mededingingsrechtelijke bepalingen. De Gebruiker moet zich in het bijzonder onthouden van het plaatsen van strafbare gegevens, zoals beledigende, lasterlijke, opruiende of pornografische inhoud, en van het aantasten van de geloofwaardigheid.

9.3 Op het eerste verzoek van Autokopen.nl moet de Gebruiker Autokopen.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schendingen van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 9.1 en 9.2. Bovendien is de Gebruiker verplicht om alle schade te vergoeden die voortvloeit uit dergelijke schendingen, inclusief redelijke juridische kosten.

10. Garantie

10.1 De databank is niet altijd beschikbaar als gevolg van onderhoud, overmacht, maatregelen, etc. De tijden waarop de onderbrekingen zullen plaatsvinden zal Autokopen.nl indien mogelijk vooraf op de website aankondigen.

10.2 Autokopen.nl garandeert geen resultaten bij het gebruik van haar diensten. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraken in individuele gevallen is het doel van de dienstenpakketten uitsluitend de mogelijkheid om gebruik te maken van bepaalde diensten, zoals die worden aangeboden.

10.3 Autokopen.nl is niet aansprakelijk voor de weergavekwaliteit van de in de databank opgenomen afbeeldingen en in het bijzonder niet voor kleurafwijkingen.

Aansprakelijkheid

11.1 Voor zover toegestaan door dwingend recht, aanvaardt Autokopen.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het leveren van haar diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de databank door Gebruiker of de beëindiging van de dienst. Autokopen.nl is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens van de Gebruiker.

11.2 Indien de aansprakelijkheid van Autokopen.nl uitgesloten is, geldt dit tevens voor de (persoonlijke) aansprakelijkheid van haar (middellijk) bestuurders en aandeelhouders, personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en ondergeschikten, die op deze voorwaarden een beroep kunnen doen als ware zij Autokopen.nl.

11.2 Als de volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in rechte geen standhoudt, dan is Autokopen.nl slechts aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Autokopen.nl. In dat geval is Autokopen.nl alleen aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die de Gebruiker van de dienst lijdt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen of onrechtmatige handelingen door Dealerdirect die aan haar kunnen worden toegerekend.

11.3 Autokopen.nl is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gemiste inkomsten, gemiste winst, verliezen, gemiste besparingen, verminderde omzet en stilstandschade. Directe schade omvat alleen werkelijke (financiële) schade, redelijke kosten gemaakt om directe schade te voorkomen of te beperken, en redelijke kosten gemaakt om de oorzaak van de schade, de aansprakelijkheid en de directe schade te bepalen.

11.4 Als Autokopen.nl om welke reden dan ook aansprakelijk is voor schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor haar (middellijk) bestuurders en aandeelhouders, personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en ondergeschikten, die op deze voorwaarden een beroep kunnen doen als ware zij Autokopen.nl.

12. Verrekening, recht van retentie

12.1 De Gebruiker heeft geen recht op retentie voor zover dit gebaseerd is op tegenvorderingen uit andere juridische handelingen met Autokopen.nl.

12.2 De Gebruiker mag alleen vorderingen verrekenen die onbetwist zijn, door de rechter zijn goedgekeurd, of nauw verband houden met de vordering van Autokopen.nl.

13. Slotbepalingen

13.1 De plaats waar de overeenkomst wordt nagekomen, is het kantooradres van Autokopen.nl. In geval van een geschil is de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, locatie Almelo exclusief bevoegd om het geschil te behandelen. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen. Elektronische communicatie wordt niet beschouwd als geldig voor wijzigingen of aanvullingen, tenzij deze in de vorm van een PDF-bestand per fax of e-mail worden verstuurd.

13.3 Autokopen.nl heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, mits zij daarvan vier weken van tevoren op de hoogte stelt. De Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen na ontvangst van deze kennisgeving. Dit opzeggingsrecht is niet van toepassing als de overdracht plaatsvindt aan een gelieerde onderneming van Autokopen.nl en dit enkel dient voor interne herstructurering.

13.4 Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt, voor zover mogelijk en redelijk, uitgelegd in overeenstemming met de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Autokopen.nl en de Gebruiker zullen indien nodig overleg plegen om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling.